Komunikacja to innymi słowy przekaz informacji, do jakiego dochodzi pomiędzy uczestnikami tego procesu. Aby komunikacja była jednak skuteczna musza zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze uczestnicy komunikacji. Będzie to więc oczywiście nadawca oraz odbiorca. Przypisane im role nie są oczywiście stałe, a stale się w procesie komunikacji zmieniają. Dalszy niezbędny element komunikacji to komunikat. Komunikat, a więc konkretna informacja, jaka ma zostać przekazana odbiorcy przez nadawcę. W dalszym wypadku wyróżniamy kod. W dużym uproszczeniu można go określić jako język, jakimi będą się posługiwali nadawca oraz odbiorca. Aby komunikacja była skuteczna, kod ten musi być zrozumiały dla wszystkich uczestników komunikacji. Ostatni element, który należy wziąć pod uwagę to kontekst, a więc okoliczności, w jakich będzie odbywała się dana komunikacja. Od niego także zależy pomyślność przebiegu komunikacji. Chodzi tu o zapewnienie takich warunków, w których uczestnicy komunikacji będą mogli bez trudu się porozumieć. Przykładowo w przypadku komunikacji werbalnej utrudnieniem może być panujący wokół hałas. Komunikację dzielimy na szereg różnych rodzajów. Do najczęstszych z nich należy komunikacja werbalna oraz niewerbalna. Z tym, że należy zauważyć, że zazwyczaj obydwie te formy się przenikają i uzupełniają. Rozmowie pomiędzy dwójką lub więcej osób bardzo często towarzyszą rozmaite komunikaty pozawerbalne, postawa, ciała, gestykulacja rąk, mimika twarzy i szereg innych zachowań. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z komunikacją internetową, która odbywa się za pomocą rozmaitych narzędzi komunikatorów. W niektórych wypadkach jednak kontakt ten jest uboższy. O ile bowiem w przypadku kontaktu za pomocą kamerki internetowej odbiorca jest w stanie odebrać pewne sygnały pozawerbalne, to w przypadku komunikacji pisanej jest to znacznie utrudnione (pewnym substytutem tego mają być więc tak powszechnie przez nas stosowane emotikiony).