Praktyka zawodowa powinna stwarzać możliwości uczestniczenia w dobrze zorganizowanej i użytecznej pracy, która przynosi wymierne efekty w późniejszym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Pomimo dokonującej się reformy, polskie szkolnictwo zawodowe funkcjonuje w niedostosowanym do potrzeb rynku pracy modelu. Na przyczyny tego zjawiska mają wpływ różne czynniki, z których najważniejsze to: zerwanie związków pomiędzy szkołą a zakładem pracy, brak pracy dla absolwentów szkół zawodowych, przestarzałe wyposażenie szkolnych pracowni oraz baza techniczna warsztatów, w których odbywają się praktyki zawodowe. Ograniczona współpraca z zakładami pracy oraz zlikwidowanie wielu szkół przyzakładowych ma duży wpływ na przyjmowanie uczniów na praktykę zawodową. Obowiązek prowadzenia praktyk zawodowych przejęły w dużej mierze warsztaty szkolne, które w większości przypadków funkcjonują według modelu branżowego zakładu pracy.

Obecnie rolę organizatora przygotowania zawodowego pełnią też centra kształcenie praktycznego. Ich zadaniem jest między innymi organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, szkół zawodowych i prozawodowych; organizowanie i prowadzenie egzaminów zawodowych, egzaminów kwalifikacyjnych dla słuchaczy pozaszkolnych form kształcenia zawodowego oraz organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. W centrum działalności centrów jest więc kształcenie zawodowe, kształcenie praktyczne, doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie oraz poradnictwo zawodowe. Praktyki zawodowe odbywają się w tych instytucjach w warunkach wysokiego standardu dydaktycznego i technicznego. System kształcenia w centrach jest ukierunkowany na zmiany na polskim i europejskim rynku pracy. Pod tym względem centra mocno ewaluują, wprowadzając nowe technologie do systemu kształcenia, oceniania i egzaminowania. Poznawanie zawodu odbywa się w systemie laboratoryjnym i produkcyjnym. Ich organizacja uzależniona jest od współpracy różnych placówek edukacyjnych, szkół zawodowych orasz przedsiębiorstw,

Literatura:
1. Moos J., Centra kształcenia praktycznego w nowym systemie edukacji zawodowej. „Szkoła Zawodowa” 2000 nr 2.