Zasady planowania są wykorzystywane w procesie planistycznym do tego, aby późniejszy wynik planowania, czyli plan, posiadał wszystkie niezbędne cechy.

Do technicznych zasad planowania zaliczamy:

  • zasadę elastyczności,
  • zasadę ścisłości,
  • zasadę bilansową,
  • zasadę optymalności,
  • zasadę horyzontu planowania,
  • zasadę wykonalności,
  • zasadę harmonogramowania.

Zasada elastyczności powinna charakteryzować każdy plan. Dopuszcza ona możliwość koniecznych zmian w trakcie realizacji, gdy nie sprawdzają się prognozy kształtowania się niektórych czynników niesterowalnych, a także przewiduje niezbędne rezerwy zasobów, zwłaszcza na wypadek sytuacji szczególnych (M. Przybyła 2001, s. 126).

Oczywiste jest bowiem, że im dłuższy okres planowania, tym trudniej przewidzieć ze stuprocentową pewnością przyszłe stany rzeczy. Elastyczność zapewnić można przez uzupełnienie go o zestaw wskazówek dotyczących sposobów postępowania na wypadek różnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Elastyczność powinna cechować nie tylko plan jako dokument, ale również decydentów. Widząc, że warunki rzeczywiste znacznie różnią się od planowanych, powinni oni dokonywać szybkich i stosownych zmian. Potrzeba elastycznego podejścia nie zwalnia oczywiście autora z obowiązku staranności i rzetelnego planowania, odpowiednio do stanu wiedzy posiadanej w danym czasie.