Zasada wykonalności, czyli realistycznej oceny planowanych przedsięwzięć. Niewątpliwie realizm planu można skutecznie ocenić zwykle dopiero po zakończeniu jego realizacji (ex post). W praktyce jednak postulat ten sprowadza się do konieczności stosowania odpowiednich metod prognozowania. Wykonalność związana jest również z oceną możliwości osiągnięcia wyznaczonych etapów planów w oznaczanych terminach.

Szczególnie ważne jest, aby plany były wykonalne. Skutkiem nierealistycznego planowania jest zbyt wysoki koszt funkcjonowania instytucji, wynikający z nadmiernego zastosowania zasobów (przeinwestowanie, nadmierne zadłużenie, nadmierne zapasy), niska ekonomiczność działania, a czasem nieskuteczność.

Zasada harmonogramowania czyli układania w logiczny ciąg wszystkich planowanych czynności. Nie da się tego zrobić bez przygotowania harmonogramu, który może występować w formie tabelarycznej.

Harmonogram powinien zawierać wszystkie istotne zadania do momentu uruchomienia produkcji. Poszczególnym zadaniom należy przypisać zakładany czas realizacji oraz kolejność. Niektóre z zadań będą realizowane w układzie sekwencyjnym (jedno po drugim), inne – równolegle