Zasadniczym zadaniem zarządzania marketingowego jest ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz ustawienie go w czasie w sposób, który pomoże organizacji w osiągnięciu jej celów. Efektywność tego procesu zależy od organizacji służb marketingowych, które wyposażone we właściwy podział pracy, uprawnienia decyzyjne oraz posiadające dostęp do informacji przyczyniają się do efektywnego rozwoju firmy.

 Korzyści płynące z systemu zarządzania marketingowego są następujące:

  • tworzy warunki dla integracji działań i instrumentów oddziaływania na rynek (zgodnie z zasadą marketing – mix) oraz koordynacji marketingu z pozostałymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, finanse itp.),

  • zachowuje elastyczność organizacji, umożliwiając płynne przystosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu,

  • stymuluje twórcze, innowacyjne postawy i zachowania personelu,

  • tworzy warunki dla właściwej specjalizacji osób zatrudnionych w służbach marketingowych.